08th jul2017

Algemene  Leden Vergadering 14 Juli 2017

by wees kwiek

Op vrijdag 14 juli is onze jaarlijkse ledenvergadering.

Deze is voor alle leden en ouders van jeugdleden.

(Alleen leden va 16 jaar en ouder hebben stemrecht).

 

Agenda Algemene  Leden Vergadering (ALV)

d.d. 14 juli 2017.

Aanvang 20.00 uur in Kwiekersplace.

 

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Notulen ALV 1 juli 2016.
 4. Jaarverslag.
 5. Financieel overzicht + begroting.
 6. Kascommissie:          a. verslag,

b. verkiezing nieuw lid + reserve

 1. Verslag jeugdcommissie.
 2. Verslag feestcommissie.
 3. Verslag redactie.
 4. Bestuursverkiezing. Rense Mekkes en Robert Pastoor zijn aftredend en niet herkiesbaar.

Het bestuur heeft ondanks pogingen nog geen nieuwe kandidaten gevonden. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur tot aanvang ledenvergadering.

 1. Vaststellen data vergadering bestuur met commissies.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.
Off

Er kunnen geen reacties meer geplaatst worden.